සියලු ප්රවර්ග

නඩුව

මුල් පිටුව>නඩුව

Pingxiang Dafang

වේලාව: 2022-10-21 පහර: 3
උපකරණRotary Kiln
නළයConverter gas
අයදුම්පතUsed for sludge drying
ව්යාපෘතිPingxiang Dafang
ස්ථාපන ලිපිනයJiangxi Pingxian
කර්මාන්තයකඩ හා වානේ කම්හල