සියලු ප්රවර්ග

නඩුව

මුල් පිටුව>නඩුව

Jiangsu Kehang

වේලාව: 2022-10-21 පහර: 4
උපකරණදාහකය
නළයBlast furnace gas
අයදුම්පතUsed for denitration heating
ව්යාපෘතිJiangsu Kehang
ස්ථාපන ලිපිනයHebei Tangshan
කර්මාන්තයකඩ හා වානේ කම්හල