සියලු ප්රවර්ග

නඩුව

මුල් පිටුව>නඩුව

ෆුජියන් ලෝන්ජිං

වේලාව: 2022-10-21 පහර: 6
උපකරණදාහකය
නළයBlast furnace gas/Coke oven gas
අයදුම්පතUsed for combustion of blast furnace gas
ව්යාපෘතිෆුජියන් ලෝන්ජිං
ස්ථාපන ලිපිනයShanxi Zhongyang
කර්මාන්තඉවුම් පිහුම් බලාගාරය