എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

+ 86 18731531256

[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

സിന്ററിംഗ് ഇഗ്നിഷൻ ഫർണസ്

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>വ്യാവസായിക ചൂള>സിന്ററിംഗ് ഇഗ്നിഷൻ ഫർണസ്

സിന്ററിംഗ് ഇഗ്നിഷൻ ഫർണസ്

Sintering ignition furnace
Sintering ignition furnace

Sintering ignition furnace


പെട്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ
വിവരണം

The energy consumption of sintering process accounts for about 10% of the comprehensive energy consumption per ton of steel, second only to that of blast furnace ironmaking. The ignition furnace of sintering machine is the main energy consumption equipment for sintering production. Its role is to ignite the fuel in the mixture distributed on the sintering machine trolley, and combine the suction of the fan to make the sintering process proceed from top to bottom.

The ignition effect of sintering machine ignition furnace is not only related to the availability of appropriate ignition temperature, but also affects the sinter output, quality index and energy consumption level of sintering process.


Features of high-efficient energy-saving sintering ignition furnace produced by our company:

1. The wrapping degree of ignition section and insulation section of the furnace body, and the rational arrangement of burners make the flame free from overflow, so that the blast furnace gas consumption can be controlled at about 38-48 m3/t.

2. The burner is a new energy-saving burner independently developed by our company, which can achieve energy-saving effect while ensuring ignition temperature, and the ignition temperature can be kept stable at 1100 ℃± 50 ℃.

3. The refractory part adopts castable independently developed by our company, which has good thermal shock resistance stability, and its service life can generally reach 3-5 years. Prefabrication of furnace top structural members shortens on-site construction time.

The sintering ignition furnace is composed of furnace body, burner, air preheater, gas preheater, fan, etc.

വ്യതിയാനങ്ങൾ
സൂചകങ്ങൾഡാറ്റ
Supporting Sintering Machine25t / മ
ഇന്ധന തരംBlast furnace gas (lower calorific value: 750Kcal/Nm3)
ഗ്യാസ് ഉപഭോഗം140Nm³/t
നിയന്ത്രണ മോഡ്PLC ഓട്ടോമാറ്റിക് നിയന്ത്രണം
പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ്തുടർച്ച
സന്ദേശം വിടുക

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ