બધા શ્રેણીઓ

સમાચાર

હોમ>સમાચાર

2023 માં ડિસલ્ફ્યુરાઇઝેશન અને ડેનિટ્રિફિકેશન ઉદ્યોગની વિકાસની સંભાવના ------ સિમેન્ટ ઉદ્યોગ

સમય: 2023-03-08 1

સ્ત્રોત: ચાઇના એન્વાયર્નમેન્ટલ પ્રોટેક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન

In December 2021, the "Fourteenth Five-Year Plan for Industrial Green Development" issued by the Ministry of Industry and Information Technology pointed out that the goal of "reducing the emission intensity of major pollutants in key industries by 10%" was put forward, and that "the ultra-low emission transformation of cement, coking and other industries should be implemented steadily".

In recent years, under the general trend of green development, many provinces in China have formulated ultra-low emission standards for the cement industry according to their actual conditions, and have taken them as an important basis for the exemption of cement enterprises from heavy pollution weather.

With the joint efforts of the cement industry and the environmental protection industry, SCR denitration, process emission reduction, SNCR and other technologies, materials and process equipment have been applied to a certain scale, and the cement industry has gradually explored a technical route suitable for the process characteristics.